UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Aktivnosti

KONVENCIJA UN O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM NAMIJENJEN DJECI

Tekst Nacrta od 13. rujna 2007. godine

UNICEF, The Victor Pineda Foundation 

Nakladnik: Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Tisak: Novel d.o.o.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 

SADRŽAJ

1)      Za početak

2)      O ovom dokumentu

3)      O Konvenciji

4)      Koja su tvoja prava?

5)      Kako vaša prava postaju stvarna u svakodnevnom životu?  

Za početak 

Ovaj tekst je izrađen da bi se osiguralo da djeca sa i bez invaliditeta saznaju o Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. 

Što je Konvencija? 

Konvencija je sporazum između zemalja. Kda zemlja potpiše i ratificira Konvenciju, ona postaje pravno jamstvo i usmjerava postupanja vlade. Konvencija o invaliditetu je sporazum kojim se osigurava da se s djecom i odraslima s invaliditetom postupa korektno i da imaju jednaku mogućnost za sudjelovanje u svim aspektima života. Prava u Konvenciji o invaliditetu nisu nova. Ona su ljudska prava za svu djecu i odrasle. Konvencija o invaliditetu je potrebna da bi se jamčilo poštivanje tih prava za osobe s invaliditetom. Š

to je invaliditet? 

Osoba ima invaliditet kada ima teškoće s vidom, učenjem, hodanjem, slušanjem ili drugim aktivnostima. Postoje mnoge vrste invaliditeta i neke nisu uočljive. Ponekad su potrebne izmjene na građevinama, u propisima i stavovima da se osigura da se dijete s teškoćama u razvoju može igrati, sudjelovati i ići u školu. Škola koja ima audi knjige, tumače za znakovni jezik i rampe jest škola koja ispravno postupa s djecom s teškoćama u razvoju pružajući im jednake mogućnosti učenja. Svi moramo imati mogućnosti ići u školu. Konvencija pomaže da se to omogući. 

O ovom Dokumentu 

Ovaj dokument je verzija Konvencije o pravima osoba s invaliditetom za djecu.Ljudi iz raznih zemalja u svijetu radili su na izradi te Konvencije. Oslanjali su se na dobre mjere i propise koji su omogućavali osobama s invaliditetom da idu u školu, da dobiju posao, da žive sretno u svojim društvenim zajednicama. U sljedećim poglavljima saznat ćete sve o svojim pravima i što ona znače o vašem životu. Kada ljudi uzajmno poštuju prava drugih, pomažu stvaranju pravičnijeg i miroljubivog svijeta. 

Što su prava? 

Prava su one stvari koje svako dijete treba imati ili biti u stanju učiniti. Sva djeca imaju ista prava, uključujući djecu s teškoćama u razvoju. Sva su prava jednako važna. Konvencija navodi prava odraslih i djece s teškoćama u razvoju i  utvrđuje pravila kako ih provesti u praksi. Svaka zemlja koja prihvati Konvenciju pristaje na pridržavanje tih pravila. na rakju ovog dokumenta naći ćete popis riječi i njihova značenja. to će vam pomoći razumjeti riječi koje vam mogu biti nove. 

O Konvenciji 

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom potvrđuje da svaka osoba ima jednaka «prava» i da je potrebno da svi poštuju prava svake osobe. Ona osigurava da zakoni i propisi u nekoj zemlji potpuno štite prava osoba s invaliditetom, uključujući djecu s teškoćama u ravzoju. Ta Konvencija daje smjernice tvojoj vladi i tvojoj obitelji kako ti mogu pomoći u ostvarenju tvojih prava. Sva su ta prava važna i treba ih neprekidno poštovati. 

Ponekad moramo razmišljati o pravima u okviru onoga što je potrebno da bismo imali jednaku mogućnost za postizanje svojih ciljeva. 

Kako odrastaš, imaš veću odgovornost za ono što odabireš i za ostvarivanje svojih prava. Prava koja su zajamčena u Konvenciji za osobe s invaliditetom su ista ljudska prava zajamčena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima i u Konvenciji o pravima djeteta. Namjena je tih prava osigurati da djeca imaju ono što im je potrebno za rast, razvoj i učenje u sigurnosti i dobrom zdravlju, i da dostignu svoja moguća postignuća kao članovi društvene zajednice. 

Koja su tvoja prava? 

Članak 1.

Djeca s teškoćama u razvoju imaju jednaka prava i slobode zajamčena svoj djeci. Kada djeca imaju teškoća s vidom, učenjem, hodanjem ili sluhom mogu se suočiti s barijerama s kakvim se druga djeca ne suočavaju. Treba poštivati jednaka prava djece s teškoćama u razvoju i s njima treba postupati nepristrano i dostojanstveno. 

Članak 2.

Značenje nekih riječi korištenih u Konvenciji: 

Komunikacija je način kako premošćujemo barijere u čitanju, slušanju, govorenju i razumijevanju. Ona se može odvijati preko Braillevog pisma, znakovnog jezika, krupnog tiska, kroz čitanje druge osobe ili na druge korisne načine. 

Jezik može biti govorni ili znakovni ili drugi oblici negovornih jezika. 

Diskriminacija temeljem invaliditeta nastaje kad se s ljudima ne postupa fer zbog invaliditeta. Djeca s teškoćama u razvoju ne smiju nikada biti onemogućavana u uživanju svojih jednakih prava. 

Razumna prilagodba znači da ako nešto treba biti promijenjeno tako da osobe s invaliditetom mogu sudjelovati, a može se promijeniti u razumnim granicama – to treba učiniti. 

Univerzalni dizajn znači da se stvari oblikuju da bi ih, u najvećoj mogućoj mjeri,mogli koristiti svi ljudi.

 Članak 3.

Imaš pravo na: 

a)      Dostojanstvo;

b)      Nepristranost bez diskriminacije;

c)       Uključenost u aktivnosti;

d)      Biti prihvaćen, sa ili bez invaliditeta, baš kao što jesi;

e)     Jednaku mogućnost ostvarivanja svog sna;

f)       Pristupačnost, dolazak na javna mjesta, bez onemogućavanja ili odbijanja;

g)      Jednake mogućnosti bilo da si dječak ili djevojčica;

h)      Poštivanje tvojih sposobnosti i čuvanja onoga što jesi;  

Članak 4.

Ne smije biti zakona kojima su djeca s teškoćama u razvoju diskriminirana. Djeca s teškoćama u razvoju moraju biti uključena u donošenje odluka koje se odnose na njih. 

Članak 5 i 6.

Zakon kaže da su svi jednaki. To se posebno odnosi na žene i na djevojčice s invaliditetom. 

Članak 7.

Djeca, sa ili bez invaliditeta, imaju mišljenja i zamisli i trebaju ih moći izraziti. Trebamo uživati u svim slobodama zajamčenim svoj djeci! 

Članak 8.

Nije u redu posebno izdvajati djecu s teškoćama u razvoju ili s njima postupati pristrano. Djeca s teškoćama u razvoju znaju raditi divne stvari, a ljudi o tome trebaju znati! 

Članak 9.

Kad odrastemo možemo živjeti nezavisno i sudjelovati u svim aspektima života bez barijera koje bi spriječile naš odlazak u školu ili na posao, postizanje naših snova. 

Članak 10.

Imaš pravo na život, to je tvoj dar i nitko, po zakonu, ne može ti ga oduzeti! 

Članak 11.

Imaš pravo na zaštitu i sigurnost za vrijeme rada ili u izvanrednim situacijama ili u oluji ili prirodnoj katastrofi. 

Članak 12.

Sa ili bez invaliditeta, svi ste jednaki u svim pravnim aspektima života. 

Članaci 13. i 14.

Imaš pravo na dostupnost prave i pravo na slobodu i sigurnost. 

Članak 15.

Imaš jednako pravo da ne budeš mučen ili da se s tobom ne postupa okrutno.

Članak 16. 

Imaš pravo na zaštitu od nasilja i zlostavljanja i da ne budeš zlorabljen ili zlostavljan. 

Članak 17.

Imaš pravo na poštivanje tvojih tjelesnih i mentalnih sposobnosti, baš takav kakav jesi. 

Članak 18.

Sa ili bez invaliditeta,imaš pravo na ime, na državljanstvo i na pravo znati tko su i da o tebi brinu tvoji roditelji. Također imaš pravo živjeti gdje želiš, u ma kojoj zemlji želiš. 

Članak 19.

Imaš pravo izbora gdje želiš živjeti ukoliko želiš živjeti neovisno i biti jednokopravno uključen u društvenu zajednicu. 

Članak 20.I

maš pravo na kretanje i neovisnost. Ukoliko trebaš pomoć u kretanju, dobit ćeš je.

Članak 21.

Ukoliko trebaš koristiti znakovni jezik, Braillevo pismo ili drugu pomoć da se izraziš, dobit ćeš je. Imaš jednako pravo na informacije. 

Članak 22.

Sa ili bez invaliditeta, imaš pravo na privatnost. 

Članak 23.

Imaš pravo živjeti sa svojom obitelji i tvoja vlada treba podupirati tvoju obitelj da brine o trebi. Ukoliko ne možeš živjeti sa svojom neposrednom obitelji, vlada treba pomoći da se o tebi brine šira obitelj ili društvena zajednica. Kada odrasteš, također imaš pravo sklopiti brak i osnovati obitelj. 

Članak 24.

Imaš pravo pohađati školu i ne možeš biti isključen iz obrazovanja zbog invaliditeta. Vlada mora pružiti pomoć za ostvarivanje toga prava. Na primjer, mora osigurati odgovarajuće načine da komuniciraš i  osigurati da su učitelji spremni reagirati na tvoje potrebe.

 Članaci 25. i 26.

Imaš pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu bez diskriminacije zbog invaliditeta i imaš pravo sudjelovati u svim aspektima života i primati potrebnu pomoć. 

Članak 27.

Sa ili bez invaliditeta, imaš jednako pravo na rdno mjesto, bez diskriminacije. 

Članak 28.

Imaš pravo imati hranu, dojeću i pristup mjestu za stanovanje bez diskriminacije. 

Članak 29.

Sa ili bez invaliditeta, imaš pravo sudjelovati u politici, imati javne dužnosti i birati i biti biran. 

Članak 30.

Imaš jednako pravo sudjelovati u umjetnosti, sportovima, igrama i aktivnostima za zabavu u kazalištima, muzejima, igralištima, knjižnicama i imati jednak pristup tim mjestima, bez diskriminacije. 

Članak 31.

Imaš pravo na privatnost i na etični pristup svim pitanjima istraživanja i informacija prikupljenih o invaliditetu. 

Članak 32.

Imaš pravo očekivati međunarodnu suradnju u pristupu informacijama, njihovom širenju i osiguravanju pomoći u savladavanju barijera koje se odnose na invaliditet. 

Članak 33.

Tvoja vlada mora obratiti pozornost na ovu Konvenciju i osigurati da se po njoj postupa i da se poduzmu koraci da se održi obveza poštivanja prava svih osoba s invaliditetom. Imaš pravo sudjelovati u svim tim nastojanjima. 

Članak 34.

Posebno Povjerenstvo za prava osoba s invaliditetom će se sastajati redovito kako bi se osiguralo provođenje Konvencije, te da se dadu odgovori na pitanja i smjernice zamljama i društvenim zajednicama u zaštiti prava osoba s invaliditetom. 

Članaci 35, 36, 37, 38 i 39.

Svaka zemlja koja je članica ili potpisnica Konvencije daje izvješće specijalnom Komitetu, izvještavajući o tome što je učinjeno na zaštiti prava osoba s invaliditetom. Specijalni Komitet će raditi zajedno s mnogim istaknutim stručnjacima iz cijelog svijeta da se osigura da se vaš glas čuje! 

Članak 40.

Po potrebi će se održavati redoviti sastanci tako da zamlje mogu razumijeti iskustva i ideje i uzajamno si pomoći u zaštiti prava osoba s invaliditetom, te ispuniti obvezu preuzeto Konvencijom. 

Članak 41.

Glavni tajnik UN će dokumente o preuzetim obvezama koje predaju zemlje prilikom potpisivanja Konvencije, čuvati na sigurnom mjestu. 

Članak 42.

Počevši od 30. ožujka 2007. godine sve članice UN-a će moći prihvatiti načela o zaštiti osoba s invaliditetom potpisivanjem Konvencije.

 Članci 43, 44, 45, 46, 47 i 48.

Vaša vlada prihvaća da je obvezuju načela kad Konvenciju ugradi u nacionalno pravo. Tada postaje država pristupnica Konvencije. 

Članci 49. i 50.

Sva djeca mogu saznati za Konvenciju budući da će biti dostupna na mnogim jezicima i u mnogim oblicima. 

Kako se tvoja prava ostvaruju u svakodnevnom životu?

1)      Odrasle osobe u tvom životu trebaju ti pomoći u kretanju, komuniciranju i interakciji s drugom djecom bez obzira s kojom vrstom invaliditeta ili teškoća se suočavaš.

2)      Svako dijete na svijetu izgleda različito i ima različite ideje, iskustva, tradiciju i sposobnosti. Te razlike stvaraju nove mogućnosti, nove nade, nove snove i nova prijateljstva. Razlike među ljudima našeg svijeta su bogatstvo koje svi trebaju cijeniti i razmjenjivati. Svako dijete je dio svjetske obitelji i kojoj doprinosi svoje jedinstvene sposobnosti. Niti jedno dijete nije isključeno.  

Brošura Teksta Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom namijenjen djeci preuzeta na Bundeku 19.09.09. i od strane Uppt priređena za web!! 

Uppt, 19.09.09./mv

Now I suggest going to the site ( FreePornHq.Net ) and have a good time you'll find, of course, in the meantime, to please you even more you offer different language options, for example, for German ( Freier Porno ) you may come to the address. But, of course, not just German Portuguese service offer like as T ( Pornografia Grátis ) that the point is to provide enjoyment and to enjoy our page we enjoy doing anyway. Of course, you also we haven't forgotten about that Russian in Russia ( бесплатно порно ) address of our service you can get. In the meantime, our industry is important one of the visitors, we haven't forgotten them either, we have prepared a pretty nice area for the Japanese in this field we hope you'll be glad you our in the Japanese ( 無料ポルノ ) connection using the Japanese, you will be able to get service. We don't have the blog in your opinion? Of course, there's our blog that details more clearly with our content we aim to achieve so to achieve this, se ( Hd Porn ) a snapshot of all the content we have added to our site address address address and are constantly changing as this is given we hope that you'll enjoy our blog. Finally, I want to pass our address to your plurk to address this, we have also updated the snapshot if you want to reach ( Free Porn ) and click the link contact us at the address you instant content update, as well as quality that you can continuously Follow us and a world-renowned social networking plurk to encourage our followers at we hope you will be pleased with all the services. Hopefully you'll have a nice time.