Aktivnosti

NN - korisne informacije i linkovi

  • Ispis
 
KORISNE STRANICE
Hrvatska agencija za hranu – Hah - aktualnosti;
 
Zakonska regulativa;
 
PRAVILNICI, UREDBE, POPISI I LISTE O HRANI (nove dopune)
 
Pravilnik o voćnim sokovima i sličnim proizvodima namijenjenih za konzumaciju (NN 48/2013);
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima prehrani (NN 41/2013);
Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća; 
Popis poznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj (NN 29/13); 
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima (NN 28/6.3.2013.)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (nn 13/30.01.2013.)
popis hrane s posebnim uvjetima za uvoz  iz Kine, Egipta, Turske i SAD-a, u skladu preporuka EU
Zakon o hrani (NN 46/07); 
Pravilnik o hrani namijenjenoj smanjenju tjelesne mase (NN 89/08); 
Pravilnik o hrani za dojenčad i malu djecu (NN 74/08; 106/10); 
Pravilnik o dodacima prehrani (NN 46/11); 
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 41/10); 
Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (NN 112/11); 
Pravilnik o hrani bez glutena (NN 83/10); 
Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 74/08; 89/10); 
Pravilnik o hrani za posebne medicinske potrebe (NN 100/08); 
Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (NN br. 60/08; 74/08) 
Pravilnik o stolnim vodama (NN 102/12);
Preuzeto sa stranica Narodnih novina i Hrvatske agencije za hranu/Uppt, srpanj 2012./m.v.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prehrambenim aditivima (NN 79/12); 
Pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane (NN 33/2012);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN, 41/12)
Pravilnik o mazivim mastima (NN, 41/12)
20. Izmjena i dopuna liste opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen, Narodne novine br.: 40 (06.04.2012.);
19. Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja, Narodne novine br.: 40, 06.04.2012.
12. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj(Narodne novine br.: 13 od 30.01.2012.) 
Rezolucija o šećernoj bolesti (NN br. 70 od 21.06.2011.);
Pravilnik o prehrambenim aditivima; (NN173/04;79/12);
10. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj
Uredba o standardu kakvoće voda (NN br. 89/19.07.2010.)
2. Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji 
Pravilnik o soli; (NN br. 94 od 30.7.2010.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače;
41. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu
7. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima (Narodne novine br. 119 / 22.10.2010) 
Uredba o standardu kakvoće voda; (NN br. 89/19.07.2010.
Pravilnik o stavljanju u promet te o označavanju i oglašavanju tradicionalnih biljnih lijekova;
Pravilnik o kontroli kakvoće soje, suncokreta i uljane repice u otkupu; (NN br. 88/14.07.2010.)
Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN br. 78/2005: 139/09);
Dopuna Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 86/2010);
Pravilnik o aromama; (NN br. 86/12.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim enzimima; (NN br. 86712.07.2010.)
Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama; (NN br. 84 od 7.7.2010.)
 
CIVILNO DRUŠTVO 
 
 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu;

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (NN 98/29.08.2012.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 78/12); 
Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10);
Zakon o radu; (NN br. 81/2010); (NN br. 149/09);
Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 1/09);
Dopuna Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u); (NN br. 117/10);
Zakon o zaštiti osobnih podataka; (NN br. 103/03);
Zakon o pravu na pristup informacijama; (NN br. 172/03);
Zakon o zaštiti potrošača; (NN br. 79/07);
Izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača; (NN br. 79/09); 
Zakon o volonterstvu; (NN br. 58/2007);
Odluka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja; (NN br. 84 od 7.7.2010.) 
Objava o stupanju na snagu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava;(Međunarodne novine br. 3/21.05.2010.)
 
ZDRAVSTVO 
8. Plan i program mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite(Narodne novine br: 114/06.10.2010.)
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (NN br. 114/06.10.2010.) 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja; 
 
Uppt, Up Dated, 25.04.2013./m.v.